KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bebek Mahallesi Manolya Sokak No:30 Bebek - Beşiktaş / İSTANBUL adresinde mukim veri sorumlusu GGK GIDA YİYECEK VE İÇECEK ÜRÜNLERİ İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. (“HUMM ORGANIC”) olarak, tarafınızdan elde edilen kişisel veriler bakımından, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatına haiz bulunmaktayız. İşbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca ‘https://www.humm.com.tr/’ kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında işbu metni okuyan ve kabul eden veri sahiplerinin (“Veri Sahibi”) aydınlatılması ve aşağıda belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir. Kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (bundan sonra birlikte “Kişisel Veriler”) toplamakta, işlemekte, saklamakta, gerektiğinde aktarmakta ve ilgili süreler sonunda bu kişisel verileri imha etmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile amacımız kişisel veri işleme faaliyetlerimiz bakımından sizleri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır.

TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteriler, ziyaretçiler, çalışanlar, çalışan adayları, iş ortaklarının yetkilileri, vb.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Özel Nitelikli Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veriler.

Çerez(Cookie): Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

HANGİ KİŞİ GRUPLARININ VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?

HUMM ORGANIC olarak, https://www.humm.com.tr/ internet alan isimli web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin ve kullanıcılarımızın kişisel verilerini işlemekteyiz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLİYORUZ?

İnternet sitesine giriş yapmanız sırasında, ad/soyad, telefon numarası (çift taraflı kimlik doğrulama sistemi için gereklidir.), e-mail adresi, iletişim/fatura adresi, adres bilgisi, kullanıcı hesap Bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, teslimat bilgileriniz, alışveriş geçmişi bilgileri, çerez kayıtları verilerinizi işlemekteyiz.

ÇEREZLERİN İŞLENMESİ

HUMM ORGANIC olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek ve sizin için en uygun kullanımı sağlamak, ayrıca size kullanıma dayalı içerikler ve reklamlar gösterebilmek adına bazı çerezlerden faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Tarafımızca işletilmekte olan https://www.humm.com.tr internet sitesinin işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi verilmektedir.

HUMM ORGANIC olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz.

KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda sayılan kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin; İnternet Sitemize girişiniz sırasında ve websitesinin kullanımına ilişkin süreçlerin yönetilmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sürdürülmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, anket kanalıyla yapılacak düzenlemelerin belirlenmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, ücret politikasının yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlenebileceğini ve üçüncü kişilere aktarılabileceğini bildiririz.

KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ ORTAMLARDA TOPLUYORUZ?

Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmakta ve saklanmaktadır. Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. İşlenme amacımız ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMAMIZDAKİ HUKUKİ SEBEBİMİZ NEDİR?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gibi Şirketimizin süreçleri gereği uymak zorunda olduğu kanuni yükümlülükleri nedeniyle kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu minvalde kanunlarda açıkça öngörülmesi ve Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması söz konusudur.

Ayrıca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve ölçülü olarak meşru menfaatlerimiz için de işleme faaliyetlerimiz olabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ AKTARIYOR MUYUZ?

HUMM ORGANIC olarak mevzuata uygun şekilde; kişisel verilerinizi bulut sistemlerinde saklayabilir, grup şirketlerimiz ile paylaşabilir, yurtiçinde üçüncü kişilere (hissedarlarına, tedarikçilerine, iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına, iş ortaklarına, pazarlama ve reklam hizmeti aldığı şirketlere, teknik destek aldığı şirketlere) aktarabiliriz.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN KİŞİLERİN HAKLARI NELERDİR?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak veri sorumlusu HUMM ORGANIC’e başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, başvuru üzerine yapılan değişiklik veya silme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip bulunmaktasınız.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN KİŞİLER HAKLARINA DAİR TALEPLERİNİ NASIL KULLANABİLİR?

Bir önceki maddede belirtilen haklarınıza dair taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sorumlusu HUMM ORGANIC’e  daha önce bildirilen ve veri sorumlusu HUMM ORGANIC’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusu HUMM ORGANIC’e yazılı olarak veya [email protected] elektronik posta adresimiz üzerinden iletebilirsiniz. Başvuruda; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenecektir.

Bilgilerinize Sunulur.

GGK GIDA YİYECEK VE İÇECEK ÜRÜNLERİ İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

 

 


 

Merkez Adres: Bebek Mahallesi Manolya Sokak No:30 Bebek Beşiktaş / İSTANBUL

Telefon: 0212 263 48 66

İnternet Sitesi: https://www.humm.com.tr/

Eposta Adresi: [email protected]

  

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Site deneyiminizi iyileştirmek ve kişiselleştirmek için çerezler kullanıyoruz. Bazı çerezler istatistiksel amaçlar için kullanılırken bazıları üçüncü taraf hizmetler tarafından kullanılır. Daha fazla bilgi